Gossip Lanka News - Gossip Lanka News | Ex Gossip | Latest news from Sri Lanka

Friday, September 29, 2017

>d;k iellrejka 3la fmdarlhg kshu fjhs

mdkÿr uydêlrKh úiska >d;khla iïnkaOfhka mqoa.,hska ;sfofkl=g urK oKavkh kshu lr ;sfna'

2006 jifra § isÿ lr we;s fuu >dkhg wod< iellrejka fuf,i wo^29& Èkfha § jerÈlrejka ù we;'

No comments:

Post a Comment