Gossip Lanka News - Gossip Lanka News | Ex Gossip | Latest news from Sri Lanka

Monday, July 31, 2017

weußldkqjka 755lg reishdfjka msgjk f,ig mqákaf.ka ksfhda.

weußldkq rdc;dka;%sl ks,OdÍka 755 fofkl=g jydu ráka msgjk f,i reishdkq ckdêm;s õ,eÈó¾ mqáka ksfhda. lr ;sfnkjd'

ta" weußldj reishdjg tfrysj miq.shod iïndOl mekùug úfrdaOh m< lrñka'

iema;eïn¾ ui 01 jkodg fmr fuu msßig reishdfjka bj;ajk f,ighs oekqï § we;af;a'

lsishï rgla úiska fuf;la b;sydifha rdc;dka;%sl fiajlhka jeäu msßila bj;a l< m<uq wjia:dj fuh jkjd'

No comments:

Post a Comment