Gossip Lanka News - Gossip Lanka News | Ex Gossip | Latest news from Sri Lanka

Monday, December 5, 2016

we`.¿ï lïyf,ka 86la frday,g

wúiaidfõ,a, wdfhdack m%j¾Ok l,dmfha we`.¿ï lïy,l fiajl fiaúldjka msßila frday,a .; lr ;sfí'

fmd,sish mejiqfõ WordndOh" la,dka;h iy jukh hk frda. fya;=fjka tu msßi wúiaidfõ,a, uQ,sl frday,g we;=<;a lr we;s njhs'

fiajlhska 28 fofkl= iy fiaúldjka 58 fofkl= frday,a .; lr we;'

frda.S ;;a;ajhg fya;=j fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s nj wúiaidfõ,a, fmd,sish i|yka lf<ah'

No comments:

Post a Comment